Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0125Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0125

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 3. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, lai atbalstītu Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju
(EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

3.7.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: