Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0134Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0134

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 31 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

31.1.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: