Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2017)0134Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2017)0134

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 31 januari 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad (bniverordening)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

31.1.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: