Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0134Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0134

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 31. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

31.1.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: