Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0144Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0144

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer ((ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning (EU) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

12.3.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: