Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0144Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0144

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2019 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

  12.3.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: