Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0144Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0144

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

12.3.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: