Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0158Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0158

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането и вноса на движими културни ценности
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

  12.3.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: