Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2017)0158Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2017)0158

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

  12.3.2019

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: