Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0190Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0190

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik
(EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24.10.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: