Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2017)0190Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2017)0190

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

  24.10.2017

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: