Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0190Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0190

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku
(EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24.10.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: