Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0256Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0256

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 29 май 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: