Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0256Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0256

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om statistik over godstransport ad indre vandveje
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: