Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0256Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0256

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 29. mája 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách
(EP-PE_TC1-COD(2017)0256)

29.5.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: