Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0309Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0309

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/... om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: