Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2017)0309Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2017)0309

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 12. veljače 2019. radi donošenja Odluke (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: