Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0309Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0309

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. vasario 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: