Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0309Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0309

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 12. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2019/..., ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(EP-PE_TC1-COD(2017)0309)

12.2.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: