Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0326Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0326

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на местонахождението на седалището на Европейския банков орган
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: