Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0326Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0326

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: