Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2017)0326Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2017)0326

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της τοποθεσίας της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: