Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0326Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0326

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietu
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: