Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0326Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0326

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

  25.10.2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: