Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0326Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0326

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo
(EP-PE_TC1-COD(2017)0326)

25.10.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: