Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0328Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0328

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted
(EP-PE_TC1-COD(2017)0328)

25.10.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: