Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0334Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0334

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą
(EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11.9.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: