Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2017)0347Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2017)0347

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 3 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

  3.7.2018

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: