Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0347Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0347

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 3. júla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 256/2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie
(EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

3.7.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: