Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0348Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0348

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) 2016/1139, for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen
(EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29.5.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: