Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0348Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0348

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 29. mája 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

  29.5.2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: