Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2017)0351Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2017)0351

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: