Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0351Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0351

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi kehyksen vahvistamisesta rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: