Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2017)0351Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2017)0351

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: