Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2017)0351Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2017)0351

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: