Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2017)0351Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2017)0351

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: