Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0351Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0351

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1726 a (EÚ) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: