Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0351Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0351

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ
(EP-PE_TC1-COD(2017)0351)

16.4.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: