Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0358Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0358

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

  16.4.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: