Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2017)0358Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2017)0358

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0358)

  16.4.2019

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: