Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2017)0359Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2017)0359

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: