Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2017)0359Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2017)0359

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: