Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0359Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0359

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014
(EP-PE_TC1-COD(2017)0359)

16.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: