Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0012Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0012

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko groza Direktīvu 2010/65/ES un atceļ Direktīvu 2000/59/EK
(EP-PE_TC1-COD(2018)0012)

13.3.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: