Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0041Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0041

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: