Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0041Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0041

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: