Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2018)0041Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2018)0041

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: