Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0041Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0041

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: