Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0041Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0041

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko Direktīvas 2009/65/EK un  2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: