Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0041Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0041

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania
(EP-PE_TC1-COD(2018)0041)

16.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: