Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0045Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0045

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

16.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: